به خاله زنک خوش اومدی


#1

خاله زنک (اتاق گفتگوی بیبی سنتر) محلی برای تبادل و انتقال اطلاعات و تجربیات کاربران و کارشناسان

( مجالی برای حرف های در گوشی، پچ پچ، خاله زنک بازی و حتی غیبت کردن! )