تبریک به خودم


#1

چقدر اینجاساکته
من جزو ارشدای خاله زنک حساب میشم
پس سلام به خودم،وتبریک میگم برخودم


#2

سلام
اینجاتازه راه افتاده،تا کمی شناخته بشه،شلوغ میشه
غیبت میکنن،سوال میپرسن
مخصوصا ازشوهروخانواده شوهر
فعلا ارشد بودن خودتو حفظ کن
راستی یه چند نفر دیگه هم هستنا