خریدازفروشگاه


#1

سلام
واقعا اگرسفارش بدیم درست میکنید؟پولو واریز کنیم اگر نخوام برمیگردونید؟ازکجامطمئن بشم معتبره؟


#2

ببخشید من جواب میدم،چون سوالت از سایته
من خرید کردم،همونی بود که سفارش دادم،سازنده طلا هم یه فرد مطمئنه مغازه داره،خیلی هم کارش تمیزه، دوستام فکرمیکردن طلاست