دخترلجبازمن


#1

دخترم خیلی لجبازی میکنه،همه چی روباگریه میخواد بگیره
خسته شدم ازبس گریه کرده،بی محلی که میکنم بدتر میشه
نمیدونم باهاش چیکارکنم


#2

چند سالشه؟


#3

سه سالشه،میشه به خاطر سنش باشه؟


#4

نباید عادتش بدی. اگر هرچی رو با گریه بهش بدی بدتر میشه.