دعاکنید


#1

سلام
بچه ها برام دعا کنید نی نی دار بشم،خیلی این درو اون درزدیم،ولی نمیشه
بعضیامیگن مشکل نداری،ولی نمیدونم چرا نمیشه


#2

سلام
عزیزجان شایدخیلی استرس داری،راحت باش بسپاربه خدا، هرچی اون صلاح بدونه همون میشه


#3

ایشالاه زودی نی نی دار میشی