دیرحرف زدن کودک


#1

پسرمن فقط چندتاکلمه میگه،جمله اصلانمیگه
بچه هااز کی حرف میزنن؟
چیکار کنم که زود حرف بزنه،خودشم خیلی اذیت میشه، چون نمیتونه منظورشوبفهمونه