سزارین سوم


#1

من تودوسال دوبار سز شدم،دوروز بعداز اینکه پریود بشم بی بی چک گذاشتم منفی بود
احتمال داره،چندروزبعدمثبت بشه؟
سزارین پشت سرهم خطر داره؟


#2

نگران نباش. مگه تست منفی نبوده.


#3

چراعزیزم،ولی ماما میگه یه آزمایش خون بده،مطمئن بشی
خیلی می ترسم


#4

اگربی بی چک گذاشتی خیالت راحت باشه،یه کم صبر کن،مطمئن باش پریود میشی
مواظب نی نی هات باش