سیاستهای زنانه


#1

سلام
کسی هست توزندگیش احساس رضایت بکنه؟
یازندگیش خوب نبوده،ولی باسیاست تونسته نگهش داره؟
یاالان باشوهرش طلاق یاطلاق عاطفی گرفته؟
یایایایایا


#2

اول خودم میگم،همه چیز اوایل خوب بود،ولی باداشتن بچه خیلی ازهم دور شدیم
من حتی نمیتونم دوکلمه باهاش حرف بزنم

خانما بیاین دردودل کنیم


#3

اینقدر توجامعه مشکلات زیاد شده،که خانواده ها افسرده شدن
وای به حال بچه ها
چه سیاستی خواهر،هرکاری کنی باز یه طرف میلنگه،اینقدر ماجراهاشنیدم،که اصلا به فردای زندگی خودم مطمئن نیستم