طبیعت بکر


#1

جایی برای مسافرت که بکر باشه میشناسید،یه طبیعت ،یه جایی که فقط ارامش داشته باشی
دلم لک زده برای اب ودرخت
کسی هست بشناسه؟


#2

من اهل تهرانم،ولی خوش به حال اونایی که توروستا زندگی میکنن
بابچه نمی تونم برم مسافرت،ولی گیسوم خیلی دوست دارم
اگراهل سفر باشی باید ریسک کنی بزنی به جاهای بیراهه،جاده خاکی تا خودت یه جاهایی روکشف کنی