مادرزن،مادرشوهر


#1

خانما یه سوال دارم
شما قبول داریدکسی که مادر دختر باشه باید تا زنده است مادری کنه،از خیلی چیزاش بزنه
مثلادخترش بچه دار میشه،نبایدمسافرت بره،چون دخترش بهش نیاز داره
ولی مادر پسر که باشی از این کارا خبری نیست،گردش میری
نوه توبزرگ میکنن،تو تروتمیز میری باهاش بازی میکنی، ومیدونی که این بچه مال پسرته


#2

جانا سخن از زبان ما میگویی.
آره واقعا همینطوریه