مدرسه


#1

سلام دوستان به نظر شما ما چقدر می تونیم در درس و مشکلات بچه هامون در مدرسه دخالت کنیم؟


#2

تاحدی که معلما فکرنکن بچه مون بی کس وکاره
بایدپشت بچه هامون باشیم