پنجشنبه شوخی سرش نمی شود


#1

پنجشنبه

شوخی سرش نمی شود…

در پنج شنبه , یا باید کسی را برای دوست داشتن داشته باشی و دستش را بگیری

یا بمیری …


#2

منظورت چیه،من که نفهمیدم
مثلا ما که شوهر داریم فقط پنج شنبه هابریم دستشو بگیریم
حالا اگرنشد بمیریم
پس برای اموات صلوات