پنجشنبه شوخی سرش نمی شود


#1

پنجشنبه

شوخی سرش نمی شود…

در پنج شنبه , یا باید کسی را برای دوست داشتن داشته باشی و دستش را بگیری

یا بمیری …