کودک لجباز من


#1

پسرمن هرچی میخوادبایدبهش بدیم،وگرنه گریه میکنه،بی محلی هم کردم ولی فایده نداشته،بدتر شده خودشومیزنه یاچیزی پرت میکنه
به نظرشماها چیکاربایدباهاش بکنم؟